Na osnovu člana 33. stav 5. Statuta Fudbalskog Kluba “Sloboda“ Tuzla, Fudbalski Klub „Sloboda“ Tuzla, dana 14.12.2023. objavljuje: Javni poziv za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Fudbalskog Kluba „Sloboda“ Tuzla, stoji u saopštenju Slobode.

Pozivaju se zainteresirana lica da podnesu prijave za predsjednika Upravnog odbora Fudbalskog kluba Sloboda Tuzla.                                          

Prijava kandidata za predsjednika Upravnog odbora, koja se sačinjava u slobodnoj formi, obavezno sadrži:

  • Lične podatake kandidata za predsjednika Upravnog odbora (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt telefon i e-mail adresa),
  • ldentične lične podatke kao iz prethodne tačke za svakog pojedinog kandidata koji se predlaže za člana Upravnog odbora (Napomena: U skladu sa članom 33. stav 1. Statuta Fudbalskog Kluba „Sloboda“ Tuzla, Upravni odbor Kluba se sastoji od 5 (pet), 7 (sedam) ili 9 (devet) članova), u koji broj je uključen i predsjednik Upravnog Odbora);

Uz prijavu na Javni poziv obavezno se dostavlja i:

  • Kraći životopis (CV) kandidata za predsjednika, kao i kandidata za članove Upravnog odbora koji mogu biti sadržani i u samoj prijavi;
  • Plan i program rada za mandatni period koji traje četiri godine, sa naznakom i obrazloženjem metoda kojima će se predočeni Plan i program ostvariti;

Kandidat za predsjednika Upravnog odbora u prijavi može dostavitî i druge relevantne podatke ili informacije za koje smatra da su od značaja za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora;

Prijava mora biti potpisana od strane kandidata za predsjednika Upravnog odbora;

Komisija za izbor i imenovanje zadržava pravo traženja dopune prijave u relevantnom dijelu, što će se cijeniti u svakom konkretnom slučaju;

Prijave koje ni nakon zahtjeva za dopunu u relevantnom dijelu ne budu sadržavale podatke iz tačke II ovog poziva (osim tačke 3. — „Sve druge relevantne podatke ili informacije koje su po mišljenju kandidata za predsjednika i članova Upravnog odbora relevantne “ koja nije obavezna), neće biti uzete u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva u dnevnim novinama i web stranici Fudbalskog Kluba „Sloboda“ Tuzla.

Prijave sa podacima navedenim u tački II ovog poziva se šalju preporučenom poštom ili predaju lično na adresu:

Fudbalski Kiub „Sloboda“ Tuzla

Skupština kluba — Komisija za izbor imenovanja Rudarska 2

75000 Tuzla Bosna i Hercegovina

u zatvorenoj koverti sa namakom „Prijava na javni poziv za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora FK Sloboda Tuzla — NE OTVARAJ“.

Dokumentacija predata uz prijave se ne vraća podnosiocu. Neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Detaljan uvid u javni poziv možete pogledati klikom ovdje.  

Tabelu, raspored i statistiku pogledajte na linku ispod.
Pogledaj tabelu i rezultate ovog takmičenja
# Klub GR U B
1. FK Željezničar 13 29 16